Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 4.1975, đã đóng Bảo hiểm xã hội được 22 năm 2 tháng tại công ty, làm việc trong điều kiện bình thường.

Hiện nay, sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục làm việc, tôi đã nghỉ việc và đã được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 82% vào tháng 4.2021. Xin hỏi, tôi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2021 hay không?

Cơ quan bảo hiểm xã hội cho hay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Điều 219 Bộ luật Lao động quy định đối với trường hợp hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Theo các quy định nêu trên, trong điều kiện lao động bình thường, trong năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với nữ là 55 tuổi 4 tháng.

Còn đối với trường hợp lao động nữ hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà bị bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% thì tuổi thấp nhất là 50 tuổi 4 tháng, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tuổi thấp nhất là 45 tuổi 4 tháng.

Bạn đọc tính đến lúc nghỉ hưu đã xem như đủ 46 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động 82%, đã có hơn 22 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nên sẽ được nghỉ hưu sau tháng giám định khoa.