Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, sẽ có 5 trường hợp nằm trong diện xét tinh giản biên chế sắp tới của Chính phủ, gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn dôi dư do sắp xếp lại, chưa đạt trình độ theo tiêu chuẩn, có chuyên môn đào tạo không phù hợp với ngành nghề, có năng lực hạn chế, có 2 năm liên tiếp có số ngày nghỉ ốm trên 60 ngày.

Cán bộ cấp xã nghỉ việc do thực hiện chế độ kiêm nhiệm một số chức danh theo quyết định của cấp trên, không thể bố trí được công tác khác.

Đáng chú ý, theo dự thảo nghị định, tổng giám đốc cũng có thể mất việc. Cụ thể, dự thảo nghị định đối tượng xét tinh giản biên chế gồm: Thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc và các vị trí lãnh đạo của các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, nay cổ phần hoá hoặc giao, bán, giải thể, phá sản…

Đối tượng tiếp theo là người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, nay doanh nghiệp đó không còn phần vốn nhà nước nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới.

Đối tượng cuối cùng là những cán bộ, công chức được luân chuyển sang giữ các chức danh chủ chốt, được tuyển dụng hoặc được điều động thuộc biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù, nay thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn…

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, số cán bộ, công chức trong diện biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2012 gần 400 nghìn người, chưa bao gồm Bộ Quốc phòng và Công an. Ngoài ra, còn khoảng 257 nghìn biên chế cấp xã. Trong năm 2013, số lượng biên chế không tăng và bộ dự kiến sẽ đề xuất Chính phủ giảm khoảng 15-20% số biên chế hiện tại.

Kế hoạch từ nay đến 2020, bộ sẽ đề xuất Chính phủ thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100 nghìn người. Trong đó, khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.