Ông Chương cho biết, trong giấy phép cho phép nêu rõ: "Căn cứ theo các quy định của pháp luật và xét đề nghị kèm theo hồ sơ của Trường đại học Y dược Huế cũng như biên bản thẩm định của Hội đồng nghệ thật, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép phổ biến trên toàn quốc tác phẩm "Nối vòng tay lớn" của tác giả Trịnh Công Sơn.

Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu trường Đại học y dược Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung giấy phép này".

Như vậy, trong số 4 bài gặp khó khăn trong việc biểu diễn ở Huế, hiện nay đã có 1 bài được phép hát, còn 3 bài  “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Ca dao mẹ” và “Đêm thấy ta là thác đổ” vẫn chưa được phép. Lý do là BTC mới chỉ làm hồ sơ xin cấp phép biểu diễn cho ca khúc "Nối vòng tay lớn", còn các tác phẩm khác chưa được đơn vị đề nghị, nên Cục chưa thể xem xét cấp phép cho biểu diễn.