Luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng luật sư Quốc Thái, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - trả lời: Tại thời điểm vợ bạn sinh con mà bạn đang tham gia BHXH bắt buộc thì bạn cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo khoản 2, điều 34 Luật BHXH 2014 thì lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc; b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Do vợ bạn sinh con đã 4 tháng, nên có thể thời gian nghỉ việc chăm con của bạn sẽ không được tính nữa.

Mặt khác, nếu chỉ có bạn tham gia BHXH và tham gia đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh thì bạn được trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con theo quy định tại Điều 38, Luật BHXH và Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Bạn đọc có số điện thoại 0983200xxx gọi đến Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Tôi đi bộ đội từ năm 1983, thời gian là 5 năm. Sau đó, chuyển ngành đi làm và đóng BHXH bình thường. Thời gian 5 năm đó có được tính là thời gian đóng BHXH không?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Khoản 6, Điều 123 Luật BHXH 2014 quy định: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1.1.1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Việc tính thời gian công tác trước ngày 1.1.1995 để hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1.1.1995 để hưởng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân. Nếu bạn chưa hưởng trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đóng BHXH.