Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Do bạn làm việc cho Cty được 9 năm, có nghĩa là bạn được tuyển dụng vào Cty sau thời điểm ngày 26.4.2002. Tại Điều 4, Nghị định 63/2015/NĐ-CP về “Quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại Cty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu" quy định cụ thể chính sách đối với NLĐ dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21.4.1998 hoặc từ ngày 26.4.2002 trở về sau như sau: Tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản, NLĐ dôi dư theo quy định tại điểm c, d, khoản 1, Điều 2 Nghị định này thực hiện chấm dứt HĐLĐ và được hưởng chế độ sau: 1. Trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động 2012 đối với NLĐ dôi dư trong Cty thực hiện sắp xếp lại quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định này (cổ phần hóa, bán; chuyển thành Cty TNHH hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách - PV)...

Khoản 2, Điều 4, Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định: Thời gian làm việc làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, khoản tiền hỗ trợ quy định tại các khoản 4, 5 Điều 3 và trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 4 Nghị định 63/2015/NĐ-CP là thời gian NLĐ đã làm việc thực tế tại Cty thực hiện sắp xếp lại trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật về BHTN và thời gian NLĐ đã được Cty thực hiện sắp xếp lại chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm (nếu có). 

Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế tại Cty thực hiện sắp xếp lại, thời gian NLĐ đã tham gia BHTN được xác định theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 3, Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Do Cty bạn thực hiện cổ phần hóa, nên bạn có được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 hay không còn tùy thuộc vào thời gian đã tham gia BHTN là bao lâu. 

Trường hợp Cty tham gia BHTN đầy đủ cho bạn suốt thời gian làm việc thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp mất việc làm. Khi có quyết định chấm dứt HĐLĐ, bạn nên đi đăng ký thất nghiệp để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, bạn có được hưởng lương hưu hằng tháng hay không còn phụ thuộc số năm đã tham gia BHXH của bạn.