- Luật sư Vũ Thị Hồng Lý - Văn phòng luật sư số 6, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trả lời: Do bạn không nêu độ tuổi và số năm đi làm, đóng BHXH của bạn đến nay mới được 13 năm, nên chúng tôi trích dẫn một số quy định về điều kiện nghỉ hưu và cách tính lương hưu theo pháp luật hiện hành để bạn tham khảo. Điều 7, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định mức lương hưu hằng tháng tại Điều 56 của Luật BHXH như sau:

1. Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 2. Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật BHXH được tính như sau: a) NLĐ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2016 đến trước ngày 1.1.2018, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%; b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%; c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Để hưởng tỉ lệ 45% lương hưu, từ năm 2018, lao động nam phải có 16 năm đóng BHXH, từ năm 2019 có 17 năm đóng BHXH, từ năm 2020 có 18 năm đóng BHXH, từ năm 2021 có 19 năm đóng BHXH và từ năm 2022 trở đi có 20 năm đóng BHXH.

Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỉ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3, Điều 56 của Luật BHXH được xác định như sau: a) NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 54 của Luật BHXH thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ; b) NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ; c) NLĐ làm công việc khai thác than trong hầm lò quy định tại khoản 1, Điều 6 của nghị định này thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 50 tuổi; d) Trường hợp hồ sơ của NLĐ không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 1.1 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở tính số năm nghỉ hưu trước tuổi.