Ông Phạm Văn Đức chia sẻ, doanh nghiệp của ông đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 với thời gian tạm dừng là 9 tháng. "Hiện nay nếu doanh nghiệp của chúng tôi có đủ điều kiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP sẽ được giải quyết tạm dừng đóng là 6 thàng hay 12 tháng?" - ông Đức hỏi.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin: Theo quy định thì thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP là 6 tháng. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngyaf 19.10.2020 của chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 với thời gian tạm dừng là 9 tháng thì nay nếu đủ điều kiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP sẽ được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thêm 3 tháng.

2. Tương tự, bà Phạm Hải Ngọc hỏi: Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg là bao nhiêu tháng?

Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho hay: Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 68 và Quyết định 23 là 6 tháng.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 của chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.