Để đạt mục tiêu, Thanh Hóa sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn LĐ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, XKLĐ,… Các huyện làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm để số LĐ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay lại thị trường LĐ; tổ chức hiệu quả các sàn giao dịch việc làm, qua đó làm cầu nối giữa DN với người LĐ. Chủ động đấu mối với Bộ LĐTBXH mở rộng XKLĐ, nhất là các thị trường có nhu cầu cao và an toàn cho người LĐ, thực hiện tốt đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ. Năm 2016, toàn tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết việc làm cho hơn 64.000 LĐ, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 100% kế hoạch năm 2016. Trong đó, Thanh Hóa XKLĐ được 10.000 người, tăng 0,76% so với năm 2015 và đạt 100% kế hoạch đề ra.