Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, bình đẳng về pháp luật bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, tổng số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh Lào Cai quản lý là trên 52.000 người, trong đó nữ có trên 23.000 người, chiếm tỷ lệ trên 44,0%. Các hoạt động của Ban VSTBCPN tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên được kiện toàn bổ sung khi khuyết thành viên.

Công tác tạo nguồn, tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo quản lý, tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Theo báo cáo, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026: Số nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội 2/6 người, đạt 33,33%; trúng cử đại biểu HĐND tỉnh 21/55 đạt 38,18%... 

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã có 07 nữ cán bộ công đoàn được bầu tham gia Ban chấp hành hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp tỉnh. 06 đồng chí tham gia ban chấp hành Hội LHPN huyện, thị xã.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà cho nữ đại biểu tiêu biểu.

Có thể thấy, trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho nữ CNVCLĐ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Với sự vào cuộc của tổ chức công đoàn và toàn xã hội, công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống, gia đình và xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh địa phương.