Nghị quyết 93 khẳng định, người lao động được bảo lưu thời gian đóng  BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật  BHXHi năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia  BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia  BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng  BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng  BHXH khi có yêu cầu thì được nhận  BHXH một lần.

Mức hưởng  BHXH một lần đối với người tham gia  BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng  BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a.1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng  BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b.2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng  BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Mức hưởng  BHXH một lần đối với người tham gia  BHXHi tự nguyện được tính theo số năm đã đóng  BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a.1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng  BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b.2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng  BHXH cho những năm đóng từ 2014 trở đi.

Giao Chính phủ, tổ chức thực hiện Nghị quyết, khi cần thiết báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật  BHXH. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.1.2016.

Trước đó, trên cơ sở đề nghị của một bộ phận người lao động, ngày 5.4.2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 25/NQ – CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2015 kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chính sách bảo hiểm một lần tại Luật  BHXH năm 2014.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận về nội dung này, đa số đại biểu Quốc hội tán thành quan điểm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người lao động tại điều 60 của Luật  BHXH. Tuy nhiên, trong điều kiện việc làm của một bộ phận người lao động chưa ổn định, cuộc sống còn gặp khó khăn, cần quan tâm đến nguyện vọng được hưởng chính sách  BHXH một lần của người lao động.

Ngày 22.6.2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng  BHXH một lần đối với người lao động.

Clip Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp thông qua Nghị quyết 93.