Tại phiên họp, trình bày báo cáo ý kiến về đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý nhấn mạnh: Đây là sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội và đã được đề xuất từ năm 2013, đại biểu đã có một quá trình chuẩn bị rất công phu với sự tham gia đóng góp của nhiều chuyên gia, sự hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp. Dự thảo Luật đã được đưa ra xin ý kiến tại nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học và tham khảo kinh nghiệm pháp luật của một số nước trên thế giới về hành chính công. 
Mặt khác, việc đề cao nguyên tắc nền hành chính công nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Điều này đã được chú trọng thể chế trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong thời gian qua. Vì vậy, sáng kiến xây dựng Luật hành chính công nhằm quy định về hoạt động hành chính công, dịch vụ hành chính công trong một đạo luật để người dân thuận tiện theo dõi, tiếp cận là rất có ý nghĩa. Do đó, về cơ bản Thường trực Ủy ban pháp luật tán thành việc đưa dự án này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban pháp luật nhận thấy, hành chính công là lĩnh vực pháp luật có nội dung rất rộng, đang được điều chỉnh trong các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật thanh tra, Luật kiểm toán nhà nước, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật công chứng, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật... Ngoài ra, còn có nhiều luật chuyên ngành điều chỉnh về hoạt động, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực. Do đó, nội dung của Luật hành chính công cần phải có sự quy định tách bạch phạm vi hành chính công, hoạt động hành chính công với nền hành chính nói chung; nội dung của dự thảo Luật phải rõ ràng, tránh trùng lặp với quy định của các luật hiện hành.
Bên cạnh đó, theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chính phủ sẽ trình dự án Luật ban hành quyết định hành chính, mà trong dự án Luật này sẽ quy định về thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính … Do đó, nhằm bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động này, thì cần làm rõ phạm vi điều chỉnh của hai dự án Luật này để tránh trùng lặp hoặc mâu thuẫn. 
Về hồ sơ của dự án Luật hiện nay dự án Luật hành chính công chưa có ý kiến chính thức của Chính phủ, nên đề nghị đại biểu hoàn thiện văn bản gửi Chính phủ cho ý kiến chính thức về đề nghị xây dựng Luật hành chính công để bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
“Thường trực Ủy ban pháp luật cho rằng việc trình dự án Luật hành chính công tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII (tháng 3.2016) là không khả thi. Do đó, đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016 và trình dự án Luật này tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (tháng 10.2016)” – ông Lý nói.
Tại phiên họp, nhiều đại biểu cũng nhận định, cần biểu dương phát huy sáng kiến của các đại biểu Quốc hội trong quá trình xây dựng luật, tuy nhiên cần phải nghiên cứu kỹ xem dự án luật có khả thi hay không.
Về sáng kiến của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng dự án luật hành chính công phải suy nghĩ thêm nhiều, sáng kiến là tốt, nhưng cần phải xem đến chất lượng, công tác chuẩn bị chưa được, cần phải nghiên cứu kỹ, Chính phủ cần thảo luận xem dự án này có được không.
“Có luật là tốt nhưng không đảm bảo chất lượng thì không được thông qua, không được trình Quốc hội, chứ không thể cứ đưa luật ra để làm rối tình hình” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Clip Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh trình bày dự án luật của mình.