Những người đăng ký tham gia hiến tinh trùng chỉ cần cung cấp tên họ, sáu chữ số cuối cùng của chứng minh nhân dân, địa chỉ email. Được biết, mỗi người đàn ông sẽ nhận được khoản tiền từ 315 - 525 bảng Anh sau khi hiến tặng tinh trùng.