Giá trị sử dụng thẻ bình quân được cấp cho người dân đạt 11,5 tháng.

Ngoài ra, cũng trong thời gian đó, dự án đã thực hiện hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cao cho 1.065 bệnh nhân với tổng kinh phí hỗ trợ là 858 triệu đồng; trong đó, các bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 916 bệnh nhân với số tiền là 554 triệu đồng, các bệnh viện TƯ thuộc dự án đã hỗ trợ 149 bệnh nhân với tổng số tiền là 304 triệu đồng.