Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Dân sự (sửa đổi), cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch, có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan. Trước đó, đọc báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho biết, nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị quy định trong Bộ luật Dân sự việc Nhà nước công nhận quyền chuyển đổi giới tính. Một số ý kiến tán thành dự thảo theo hướng việc chuyển đổi giới tính sẽ được thực hiện theo quy định của luật. Có ý kiến đề nghị việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến ĐBQH đề nghị cung cấp thêm thông tin về thực tiễn và nhu cầu chuyển đổi giới tính để QH có cơ sở xem xét, quyết định.

Quan điểm của UBTVQH cho thấy, việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. Pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc. QH đã lấy phiếu xin ý kiến ĐB với kết quả 282/366 số phiếu thu được tán thành với quy định về việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật và việc thay đổi hộ tịch, các quyền nhân thân khác sau khi cá nhân chuyển đổi giới tính. UBTVQH đã đề nghị QH cho tách quy định về chuyển đổi giới tính thành một điều và chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Sau khi thông qua một số điều của Bộ luật Dân sự (sửa đổi), QH chính thức thông qua toàn văn bộ luật, với số phiếu tán thành đạt 429/446 phiếu, 12 ĐB không tán thành, 5 ĐB không biểu quyết, QH chính thức thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Bộ luật có hiệu lực thi hành từ 1.1.2017, bao gồm 27 chương, 689 điều.

Cùng ngày, QH biểu quyết thông qua Nội quy kỳ họp QH. Với đa số ĐB tán thành, QH chính thức ấn định ngày khai mạc chính thức của hai kỳ họp QH hằng năm: Kỳ họp giữa năm được ấn định khai mạc vào ngày 20.5. Kỳ họp cuối năm khai mạc vào ngày 20.10. Trong trường hợp ngày 20. 5 và ngày 20.10 trùng vào ngày thứ sáu của tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày khai mạc kỳ họp là ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức kỳ họp vào các thời điểm nêu trên thì ngày khai mạc kỳ họp do UBTVQH quyết định.