Bà Thúy phản ánh có học hàm, học vị là Phó Giáo sư - tiến sĩ, đầy đủ tiêu chuẩn để được kéo dài thời gian làm việc theo NĐ số 40/2014 và Thông tư liên tịch số 21/2015 nhưng Trường ĐH Văn hóa HN không xem xét nguyện vọng được tiếp tục làm việc của bà.

Sau khi nhận được đơn xin tiếp tục công tác tại Viện Văn hóa, Trường ĐH Văn hóa đã tiến hành các thủ tục xem xét việc kéo dài công tác đối với bà Thúy theo quy định. Tuy nhiên, Viện Văn hóa là đơn vị trực tiếp quản lý đã không đồng ý kéo dài thời gian công tác do kết quả bỏ phiếu trong CBCNV có 9/13 phiếu không đồng ý. Đồng thời, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội đã họp và 100% phiếu không đồng ý. Trong đó, hội đồng khoa học trường 9/9 phiếu, tập thể lãnh đạo trường 6/6 phiếu. Do vậy, trường đã giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với bà Thúy theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Hội đồng khoa học trường và tập thể lãnh đạo trường chưa có nhu cầu và không chấp thuận Bộ VHTTDL xem xét việc kéo dài thời gian công tác của bà Thúy.

Báo Lao Động xin hồi âm để bạn đọc rõ.