Kết quả đoàn kiểm tra đã phạt hành chính Cty Trọng Toàn, đồng thời theo sự hướng dẫn của đoàn kiểm tra, Công ty TNHH Trọng Toàn đã khắc phục triệt để các sai sót đã vi phạm.

Qua đó, toàn bộ yêu cầu chính đáng của công nhân đã được đáp ứng đầy đủ, thiện chí và đã hoạt động bình thường.