Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính, đề án có hai mô hình cơ quan chuyên trách như sau: Thứ nhất, mô hình cơ quan chuyên trách là ủy ban thuộc Chính phủ, với hai phương án.

Phương án 1, thành lập mới cơ quan chuyên trách trên cơ sở điều chuyển cán bộ tại các bộ, ngành liên quan, bổ sung một số nhân sự đủ điều kiện từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), bảo đảm không làm tăng biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39. Cơ quan chuyên trách quản lý danh mục khoảng 30 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước quy mô lớn, trong đó bao gồm SCIC là đầu mối độc lập để quản lý và thoái vốn tại các công ty cổ phần Nhà nước không cần nắm giữ. Đây là phương án chính.

Phương án 2, nâng cấp SCIC thành ủy ban quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp để quản lý doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Thứ hai, mô hình cơ quan chuyên trách là doanh nghiệp, nhằm tăng cường, củng cố, kiện toàn SCIC là doanh nghiệp trực thuộc Chính phủ làm chức năng đại diện chủ sở hữu (tăng địa vị pháp lý, nhân lực); trong đó làm rõ đầu mối quản lý danh mục công ty cổ phần do SCIC hiện đang quản lý và các công ty cổ phần mà các bộ, ngành, địa phương sẽ bàn giao trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 20.9.2016, tại cuộc họp dự thảo báo cáo xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, siêu uỷ ban được thành lập phải tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn và chức năng quản lý Nhà nước của doanh nghiệp. “Cơ quan này phải sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước của các Bộ, các UBND vốn lâu nay là người đầu tư vốn, tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp”, Phó thủ tướng, người đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo trung ương về Đổi mới & phát triển doanh nghiệp nói.

Theo đó, siêu ủy ban sẽ giúp tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp, thay vì phân tán ở các Bộ như hiện nay. Tuy vậy, ban soạn thảo cũng cần làm rõ, việc thành lập siêu uỷ ban sẽ không làm giảm nhẹ, ngược lại tạo điều kiện để các Bộ làm tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước đối với vốn, tài sản đầu tư vào doanh nghiệp.