Trong tờ trình dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính kiến nghị "thực hiện hình thức khoán kinh phí bắt buộc từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên gồm: Thứ trưởng và tương đương ở Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập".

Theo đó, trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì các bộ, ngành có thể bố trí xe để đưa đón các chức vụ này từ nơi ở đến nơi làm việc.

Để chặt chẽ, trong trường hợp này, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng 2 phương án. Một là, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Hai là, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV xem xét quyết định.

Với công đoạn đi công tác, các chức danh nói trên được bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe hoặc thuê xe dịch vụ.

Theo quy định hiện hành, các chức danh này vẫn được bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị khoán tự nguyện kinh phí sử dụng phương tiện khi đi công tác trong nội tỉnh, thành phố hoặc bố trí xe phục vụ công tác chung (nếu có) với chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 và các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước.

Có hai phương án xác định mức khoán kinh phí được Bộ Tài chính đưa ra trình Thủ tướng xem xét. Phương án 1, đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng và mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng/giảm trên 20%.

Phương án 2, mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác. Đơn giá khoán là 16.000 đồng/km, được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng/giảm trên 20%. Hoặc, dựa trên đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương, việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.