Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Sở Tài chính Hà Nội thống kê toàn bộ chi phí phân bổ cho lĩnh vực cây xanh, vườn hoa trên địa bàn TP dự kiến trong năm 2016, báo cáo UBND TP để làm căn cứ quyết định phân bổ ngân sách thực hiện trong thời gian tới.

Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu công tác quản lý, duy trì cây xanh thảm cỏ trên địa bàn toàn TP giai đoạn 2016-2019. Trước mắt, thực hiện đặt hàng  theo từng quý. Việc đấu thầu sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án tổng thể của TP. 

UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát, thống kê lại cụ thể khối lượng cây xanh, thảm cỏ, phân loại từng loại cây xanh trên địa bàn quản lý, thống kê các công việc cần triển khai, các dự án cần thực hiện trong thời gian tới, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Sở Xây dựng thống kê toàn bộ các dự án, công việc đã thực hiện liên quan đến cây xanh, thảm cỏ từ năm 2011 đến năm 2015, báo cáo UBND TP.

Trước mắt giao toàn bộ việc cắt tỉa cây xanh trên địa bàn 12 quận thuộc TP cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện, đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp từng tuyến phố.

Sở Xây dựng thành lập các tổ, cùng Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện cắt tỉa, trồng mới, thay thế cây xanh theo khả năng thực hiện của Công ty. Việc trồng mới cây thiếu, thay thế cây cong, cây mục nát phải được thực hiện xong trong đêm. Sau khi thay thế sẽ tiếp tục cắt tỉa vào thời điểm thích hợp, đảm bảo điều kiện sinh trưởng của cây. Những tuyến phố có cây tuổi đời từ 10 năm trở lên, khi thay thế phải đảm bảo cây có đường kính tương ứng; đánh chuyển những cây không đúng chủng loại cây đô thị ra trồng tại Công viên Hòa Bình (cây đa, cây si...). Toàn bộ chi phí thực hiện theo cơ chế thị trường. Cho phép vừa khảo sát, vừa thực hiện và hoàn thiện thủ tục, thanh quyết toán chặt chẽ đúng quy định của nhà nước.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng: Thành lập các đơn vị cắt tỉa chuyên nghiệp; Thành lập các xí nghiệp trồng cây mới và phát triển cây giống; Thành lập các xí nghiệp quản lý cây xanh; Thành lập các đơn vị quản lý công viên, vườn hoa. Sau khi cơ cấu lại, các đơn vị bố trí chọn một số cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ về cắt tỉa đi học kỹ thuật cắt tỉa, trồng mới cây xanh tại Singgapo, Trung Quốc.