Thực ra Thống đốc Ngân hàng cũng khó thực hiện nhanh chỉ đạo đúng đắn trên, vì giỏi lắm ông có thể lệnh cho các ngân hàng quốc doanh, còn với các ngân hàng thương mại thì chỉ có thể “khuyên”. Họ có làm theo hay không lại là chuyện khác. Có những cách hữu hiệu hơn để khuyến khích các ngân hàng thương mại hạ lãi suất các khoản vay cũ so với biện pháp hành chính. Vì lợi ích của chính ngân hàng thương mại nó nên hạ lãi suất cho các khoản vay cũ đã bị áp lãi suất rất cao, vì như thế nợ xấu của chúng sẽ giải quyết nhanh hơn.
Tăng trưởng tín dụng đã âm trong hai tháng đầu năm và chỉ tăng 0,01% trong tháng Ba. Như thế các ngân hàng thương mại đang bí đầu ra và giảm lãi suất khoản vay cũ, tái cơ cấu nợ cũng đóng góp cho việc tăng trưởng tín dụng. Và đấy cũng là một khuyến khích nữa của chính các ngân hàng để hạ lãi suất không chỉ của các khoản vay mới mà cả của khoản vay cũ.
Còn nhiều khuyến khích khác để ngân hàng thương mại hạ lãi suất các khoản vay cũ. Hãy dùng những khuyến khích ấy và chúng tôi tin kết quả sẽ mỹ mãn hơn nhiều việc chỉ đạo hành chính thuần túy.
Tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) phụ thuộc vào tăng trưởng vốn, tăng lao động và tăng năng suất. Vốn phụ thuộc nhiều vào tín dụng và sự ì ạch của tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng GDP. Tăng trưởng GDP quý một ước đạt 4,96% cao hơn mức của năm 2012 (4,75%) và 2013 (4,76%) một chút. Nếu những con số này chính xác thì đây là dấu hiệu đáng mừng, song với sự tăng trưởng tín dụng của cả quý là âm thì con số ấy có thể phải xem xét thêm.
Tín dụng không tăng, cũng có nghĩa là lượng cung tiền không tăng hay tăng rất ít cho nên chỉ số giá tiêu dùng hay lạm phát tăng ít (trong 3 tháng tăng 0,8%) cũng là hệ quả hiển nhiên.
Vài số liệu trên cho thấy tình hình kinh tế Việt Nam chưa có thể có cải thiện đột phá nếu không có thêm những cải cách cơ bản.