Eximbank có lẽ là cái tên nóng nhất trong tuần qua, bởi càng gần tới ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), càng nhiều thông tin về hoạt động của ngân hàng được tung ra gây chú ý lớn của dư luận.

Trong Bản dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ về việc xử lý thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ trong các năm 2013, 2014, 2015 của Eximbank cho biết, ngân hàng này sẽ yêu cầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ cũ phải nộp lại thù lao. Tổng thù lao mà HĐQT và BKS đã nhận vượt từ năm 2013 đến năm 2015 cần phải thu hồi là 82,5 tỉ đồng.

Đại diện Eximbank cho biết: “Xét thấy cần phải có một mức thù lao tối thiểu để đảm bảo hoạt động của HĐQT và BKS, trình ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS là 14 tỉ đồng/năm, trong đó 10 tỉ đồng cho HĐQT và 4 tỉ đồng cho BKS. Tổng mức thù lao sẽ chia đều cho các thành viên trong từng nhóm”.

Theo đại diện Eximbank, năm 2016, hội đồng quản trị của ngân hàng này đã phải xử lý những tồn đọng trong quá khứ và kiến nghị thanh tra nhằm phát triển Eximbank minh bạch và ổn định. Năm 2016, Eximbank đã thu hồi khoản 3.500 tỉ đồng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) và thu hồi thêm 3.500 tỉ đồng dư nợ cấp tín dụng có khả năng rủi ro.

Đại diện của Eximbank cho biết, trong năm 2016, hoạt động của ngân hàng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài. HĐQT mới nhận nhiệm vụ từ đầu năm, tuy nhiên những khác biệt giữa các cổ đông vẫn chưa được giải quyết, trong năm ngân hàng đã 3 lần tổ chức ĐHCĐ thường niên và bất thường nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết Đại hội. Tình hình trên đã ảnh hưởng lớn đến uy tín và hình ảnh của ngân hàng trên các phương tiện truyền thông và khách hàng.