Theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở GDĐT yêu cầu các trường cần triệt để tiết kiệm các chi tiêu ngân sách, trước hết là chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng, hội nghị, hội thảo, mua sắm tài sản nhà nước...

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương. Tăng cường giám sát việc công khai và minh bạch trong sử dụng ngân sách.

Đặc biệt, chương trình yêu cầu chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động. Phấn đấu tinh giản biên chế ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu quả năng suất, hiệu quả làm việc trong các đơn vị.

Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2017, Sở GDĐT Hà Nội đề ra như: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở sử dụng tối thiểu 40% số thu học phí được để lại theo chế độ để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phấn đấu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 12% kinh phí hội thảo, hội nghị, tiếp khách,… Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài có nội dung trùng lặp, thiếu khả thi.

Trong quản lý và sử dụng lao động, sẽ thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm 2% mỗi năm, để đến năm 2020 giảm 10% so với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. 

Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số người nghỉ tinh giản biên chế và không quá 50% số người đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Sở cũng sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Cùng đó sẽ rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo đúng định mức, cơ cấu phù hợp, đúng quy định, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.