Theo chương trình hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách pháp luật có liên quan đến người LĐ , các quy định có liên quan đến LĐ  nữ trong DN (Bộ luật LĐ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật việc làm, Luật An toàn - Vệ sinh LĐ, Luật Công đoàn năm 2012). Tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật LĐ  và các chính sách hiện hành đối với người LĐ  và người sử dụng LĐ , công tác an toàn vệ sinh LĐ ; hướng dẫn thương lượng, xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa ước LĐ  tập thể. Tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các DN ngoài nhà nước có đủ điều kiện. Phối hợp giải quyết các vụ tranh chấp LĐ , giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm về pháp luật LĐ  tại các DN. Phối hợp điều tra các vụ tai nạn LĐ  nghiêm trọng, chết người; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người LĐ  theo quy định của pháp luật; Phối hợp phát động trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong các đơn vị, DN; tuyên truyền nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả. Động viên các DN đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “DN tiêu biểu”, “DN giỏi”, công nhân viên chức LĐ  đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” “công nhân viên chức LĐ  tiêu biểu”. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các DN tổ chức Hội nghị người LĐ  theo đúng quy định; hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hằng năm. Nắm bắt, tình hình hoạt động của các DN, nhất là những DN khó khăn về việc làm để có biện pháp hỗ trợ thích hợp tăng cường việc thông tin, tuyên truyền và đối thoại ba bên tại nơi làm việc giữa người LĐ  - Công đoàn - Người sử dụng LĐ . Phối hợp Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp LĐ , Luật Công đoàn, các quy định của pháp luật về An toàn - Vệ sinh LĐ  - Phòng chống cháy nổ, kết quả thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và chính sách về LĐ , tiền lương, việc làm, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và các chính sách liên quan trực tiếp đối với người LĐ  (trong đó có LĐ  nữ) làm việc tại các đơn vị, DN.

Theo ông Vương Văn Bằng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Để chương trình phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng LĐ  và đoàn viên, CNVCLĐ  về thực hiện pháp luật LĐ, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người LĐ  và người sử dụng LĐ  định kỳ hàng năm hai ngành sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc phối hợp tổ chức thực hiện chương trình đã đề ra, bàn bạc thống nhất để tổ chức chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt những nội dung Chương trình phối hợp công tác đề ra.