Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Yên Bái và TAND tỉnh Yên Bái đã nhất trí phối hợp tham gia xây dựng văn bản pháp luật có liên quan đến CCVCNLĐ, đoàn viên CĐ và các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của TAND tỉnh; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình quan hệ LĐ và việc chấp hành các quy định của pháp luật về LĐ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng tham gia tố tụng LĐ, dân sự và giải quyết tranh chấp LĐ, đình công cho đội ngũ CBCĐ làm công tác pháp luật; phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến Bộ luật LĐ, Luật BHXH, Luật CĐ, Luật ATVSLĐ... và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia đề xuất, kiến nghị xây dựng pháp luật về LĐ, việc làm, CĐ, BHXH, ATVSLĐ... đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ.