LĐLĐ huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các CĐCS tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CB, đoàn viên, CNVCLĐ với các nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tổ chức CĐ gắn với phong trào thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội và “Năm vì lợi ích đoàn viên” đã được Tổng LĐLĐVN quán triệt.

LĐLĐ huyện Đan Phượng yêu cầu các CĐCS tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến về chất. Các CĐCS động viên toàn thể CBCCVC, NLĐ tích cực làm việc với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo ATVSLĐ” nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội CĐ các cấp và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017.