Ngoài ra, CĐ TKV cũng phối hợp và tặng quà cho nhiều gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình CN bị TNLĐ và làm tốt nhiều hoạt động xã hội khác như: Tích cực tham gia trong việc đổi mới sắp xếp lại cơ cấu LĐ, giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ dôi dư; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn ký TƯLĐTT; tổ chức đối thoại định kỳ với NLĐ nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết các kiến nghị của NLĐ…