Đồng thời thống nhất, giám sát DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật LĐ. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong HĐLĐ, TƯLĐTT hoặc trong quy chế của DN. Do vậy, 100% các DN đã cam kết thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo quy định nhưng không cắt giảm các chế độ khác mà NLĐ được hưởng.