Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - chỉ đạo, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong năm 2017, các CĐCS cần tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với các nội dung của phong trào thi đua “LĐ giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”; phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, LĐ sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

Ông Hùng cho rằng, để thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, các cấp CĐCS phải cụ thể hoá mục tiêu, nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của đơn vị mình; phải kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nữ CB, CNVCLĐ…