Chính vì thế, việc triển khai công tác thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến, sáng tạo của NLĐ là đòi hỏi cấp thiết, thường xuyên. Ông Vũ Thượng Thư - Chủ tịch CĐ Cty - cho biết, với nhận thức như vậy, CĐ Cty phối hợp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với từng thời điểm. Bên cạnh đó, CĐ Cty phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tìm tòi và áp dụng nhiều giải pháp về tổ chức, quản lý sản xuất, tuyên truyền CNVCLĐ khắc phục khó khăn, sáng tạo trong sản xuất, tổ chức nhiều phong trào thi đua nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, CĐ có các mô hình Ban Kỹ thuật và các tổ hỗ trợ sáng kiến để hỗ trợ các tập thể và cá nhân hoàn thiện và thực hiện các đề tài, ý tưởng, triển khai thực hiện các đề tài sáng kiến tiết kiệm, áp dụng vào sản xuất, cũng như lập báo cáo các hồ sơ sáng kiến. Chính vì thế, từ năm 2013 đến nay có gần 1.435 sáng kiến, làm lợi gần 16 tỉ đồng, mỗi năm tiết kiệm chi phí sản xuất hàng trăm tỉ đồng. “Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã trở thành một phong trào truyền thống của đội ngũ cán bộ CNLĐ, đoàn viên CĐ của Cty. Từ đó, góp phần phát triển sản xuất của Cty, nâng cao và ổn định đời sống, việc làm của NLĐ” - ông Thư nói.