Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016 được Quốc hội tán thành là tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng được chốt dưới 5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...

Về mục tiêu tổng quát, 100% đại biểu thông qua nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững.
Quốc hội đồng thời xác định, năm 2016 sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sự chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nêu báo cáo tiếp thu chỉnh lý giải trình dự thảo Nghị quyết. Trong đó có ý kiến đề nghị tính toán, cân nhắc tính khả thi trong việc đề ra mức tăng trưởng 6,7% vào năm 2016. Chỉ số này được đưa ra dựa vào dự kiến tăng trưởng 6,5% GDP của báo cáo tăng trưởng năm 2012, dự báo tình hình quốc tế, trong nước và cân đối các nguồn lực. 

Cũng theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, mức CPI năm 2016 được chốt 5% trong khi năm 2015, dự báo chỉ tăng khoảng 2% xuất phát từ việc giá hàng hóa một số mặt hàng cơ bản trên thế giới như giá năng lượng, giá nông sản, giá lương thực, giá nguyên liệu thô và giá kim loại đều giảm sâu so với năm 2014 là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng chỉ ở mức thấp. Tuy nhiên, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, giá hàng hóa thế giới sẽ hồi phục nhẹ trong năm 2016 cùng với việc tiếp tục điều chỉnh giá một số dịch vụ công sẽ tác động CPI tăng cao hơn mức 2015. 

Cũng tại Nghị quyết được thông qua, Quốc hội nhấn mạnh sẽ tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi đầu tư, chi thường xuyên và chi trả nợ, theo hướng chi đầu tư tăng nhanh hơn. Tập trung xử lý cơ bản nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh thêm nợ mới, triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính, các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán.

Clip Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2016 sáng nay