Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Phiên họp thứ 42 này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự án Luật đấu giá tài sản; Cho ý kiến về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tạm giữ, tạm giam; Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật về hội; Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trưng cầu ý dân; Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); Cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Cho ý kiến về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại; Cho ý kiến về Hội đồng bầu cử quốc gia và Ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Clip Phiên họp thứ 41 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.