Diễn ra đến hết ngày 16.10, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ; đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020.

Các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 8; việc gia nhập Công ước La Haye về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại; về hội đồng bầu cử quốc gia và ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 42.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Đấu giá tài sản; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; luật về hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án: Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi); Luật Tạm giữ, tạm giam; Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Trưng cầu ý dân; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra 
hình sự.