Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, qua tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật quy định cơ quan thống kê trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cơ quan thống kê trung ương hoạt động độc lập thuộc Quốc hội để bảo đảm tính độc lập của hoạt động thống kê. Về điều này, Theo ông Nguyễn Văn Giàu, dự thảo Luật đã có các quy định để bảo đảm sự độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan thống kê và người làm công tác thống kê, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê, từ đó bảo đảm sự độc lập, khách quan trong hoạt động thống kê.

Mặt khác, Luật tổ chức Quốc hội mới thông qua năm 2014 cũng không quy định cơ quan thống kê thuộc Quốc hội. Theo đó, Luật Thống kê (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước gồm:

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê.

- Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

- Thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê; tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra, báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính.

- Báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê không chính xác.

- Tiết lộ thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố của cơ quan, tổ chức; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

- Quyết định điều tra thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật về thống kê.

Luật Thống kê (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016, gồm 9 chương, 72 điều.

Xem thêm clip về những điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê. Nguồn: VGP

Tin bài liên quan