Trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương nêu rõ: Về căn cứ pháp lý, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong đó có ghi: "Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016" và "Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử".

Nghị quyết ban hành vào thời điểm này là phù hợp với quy định tại Điều 5 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Ngày bầu cử được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Nghị quyết, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016. 

Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Clip Phiên họp thứ 44 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.