Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, các ngành, các cấp, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại theo phương châm chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng nghiên cứu, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế và khu vực làm cơ sở chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại.

“Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài; sử dụng các phương tiện tuyền thông mới, nhất là mạng xã hội vào mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại một cách kịp thời, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch” - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban tổ chức cho biết, trong thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Sau 5 năm triển khai kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020”, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại trong tình hình mới ngày càng được nâng cao. Hệ thống các cơ quan chuyên trách được củng cố, kiện toàn, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện. Các hoạt động thông tin đối ngoại ở các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức bài bản, đồng bộ hơn.

Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như nhận thức về thông tin đối ngoại vẫn chưa đầy đủ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; việc theo dõi nắm bắt, dự báo tình hình còn chưa kịp thời, lượng thông tin còn mỏng; hình thức tuyên truyền chưa phù hợp với nhiều đối tượng; chưa tận dụng hiệu quả công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.