Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nêu rõ, ngày 17.12.2015. Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, điều hành phiên họp.

Buổi chiều: Đầu giờ chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

Clip Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ 10.