Dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia, gồm: Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Tại phiên họp này Hội đồng bầu cử quốc gia đã tập trung nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cầu cử kể từ sau phiên họp thứ hai của Hội đồng bầu cử quốc gia đến nay, bao gồm kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội. Văn phòng Quốc hội; kế hoạch triển khai công tác giám sát bầu cử ở các địa phương.
Báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Từ sau phiên họp thứ hai của Hội đồng cho đến nay, các ngành các cấp đã triển khai đúng quy trình, đúng pháp luật, đúng tiến độ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới theo ông Phúc, cần tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo 3 đợt. 

Tại phiên họp, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước; và Nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại địa phương. 

Clip Phiên họp thứu ba của Hội đồng bầu cử Quốc gia.