Phát biểu tại phiên họp sáng nay, trước khi Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Thưa Quốc hội, theo chương trình và nội dung được Quốc hội quyết định từ đầu kỳ họp, hôm nay chúng ta bắt đầu triển khai công việc liên quan tới các quyết định nhân sự có điều chỉnh trong kỳ họp này. Đây là nội dung hết sức quan trọng. Chúng ta biết Đại hội Đảng lần thứ XII đã thành công, chủ trương, đường lối, kế hoạch kinh tế 5 năm, kinh tế xã hội 5 năm kỳ họp này Quốc hội sẽ quyết định thông qua. Điều chúng ta cần làm ngay lập tức triển khai thành công Nghị quyết của Đảng và quyết định của Quốc hội về kinh tế xã hội 5 năm có bộ máy mới, nhân sự mới bắt tay ngay vào công việc, mục đích để đảm bảo công việc của Đảng, Nhà nước, nhân dân được triển khai kịp thời, được những người có trách nhiệm được phân công sẽ đảm nhiệm trách nhiệm ngay từ đầu. Vì vậy, đại hội có thay đổi về nhân sự của Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương có quyết định, Bộ Chính trị có quyết định trình Quốc hội cho phép thay đổi một số nhân sự của Nhà nước ngay trong kỳ họp này. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Tôi biết có ý kiến của các đồng chí này, đồng chí khác còn phân vân đôi chút liên quan tới việc này nhưng chúng ta không có mục đích, mục tiêu gì khác là sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cần phải có đội ngũ nhân sự có trách nhiệm phân công bắt tay ngay vào công việc. Công tác nhân sự nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi đã sao gửi tất cả các văn bản cần thiết của Đảng tới các đoàn đại biểu Quốc hội để các đồng chí nghiên cứu. Lần này chúng ta sẽ điều chỉnh lớn để kiện toàn, đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật ngay trong nhiệm kỳ này và tại kỳ họp lần thứ 11. Chương trình sáng nay, chúng ta sẽ làm 2 việc.

“Một là Quốc hội sẽ nghe Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đương nhiệm, sau đó Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại đoàn” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Clip Đại biểu trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.