ĐB Bùi Thị An (Hà Nội): Tôi đồng ý với đề nghị công khai danh tính của đại biểu khi tham gia biểu quyết. Công khai tên đại biểu như vậy để thấy rõ quan điểm của đại biểu đó với vấn đề cụ thể, đồng ý, không đồng ý hay không tham gia biểu quyết. Vì đó là quyền của họ, nếu họ không đồng tình thì họ không thông qua và cử tri cũng thấy được quan điểm của từng đại biểu với từng vấn đề cụ thể.

ĐB Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH: Cần phải công bố công khai danh tính của ĐBQH trong quá trình biểu quyết. Vấn đề này các nước đã làm rất nhiều. Tôi tham dự các phiên họp của Quốc hội Mỹ, các bang của Mỹ thì ĐBQH nào đồng ý, không đồng ý, không biểu quyết đều được hiện tên lên trên bảng vi tính và thể hiện rõ quan điểm của mình trước nhân dân và chịu trách nhiệm về biểu quyết của mình. Tôi đề nghị chúng ta cần đổi mới, thay đổi, điều đó cũng thể hiện bản lĩnh của ĐBQH. Chứ cứ bấm nút mà không hiển thị danh tính thì nhân dân làm sao biết được quan điểm của ĐB đang đại diện cho mình, do mình bầu ra. Biểu quyết là một trong các vấn đề quan trọng nhất của ĐBQH khi thể hiện chính kiến của mình. Tôi đề nghị cần có sự thay đổi, đó là công khai danh tính trên bàn vi tính khi chúng ta biểu quyết về việc đồng ý, không đồng ý hoặc không biểu quyết.

ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội): Tôi đồng tình với ý kiến phải công khai danh tính đại biểu tham gia biểu quyết. Trong Luật Tổ chức Quốc hội và trong Hiến pháp có quy định ĐBQH biểu quyết bằng hình thức công khai hoặc bỏ 
phiếu kín.

Tôi đề xuất ĐBQH biểu quyết công khai bao gồm biểu quyết bằng giơ tay và bằng bảng điện tử hiện rõ danh tính. Thiết kế bảng điện tử đại biểu A tên là gì và đồng ý hay không đồng ý hiện thẳng lên bảng điện tử, đó là hình thức công khai. Hình thức biểu quyết không công khai thông qua việc bỏ phiếu và thông qua bảng điện tử không hiện rõ danh tính như chúng ta đang biểu quyết ở trên bàn hiện nay, đó là không biết ai đồng ý, ai không đồng ý và chỉ hiện lên con số.

ĐB Trần Du Lịch (TPHCM): Về hình thức biểu quyết, tôi đề nghị ghi rõ có 2 hình thức: Một, bỏ phiếu kín dưới hình thức bỏ phiếu. Hai, biểu quyết công khai, dưới 2 hình thức nhấn nút và giơ tay.

Vậy nhấn nút là hình thức công khai và khi luật tiếp cận thông tin chúng ta quy định rõ với hình thức bấm nút tức là công khai. Như vậy, cử tri nào muốn biết ông Lịch vấn đề đó biểu quyết thế nào thì cơ quan thông tin QH phải cung cấp, là quyền tiếp cận thông tin, đây là hình thức công khai. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề rất quan trọng để cả đại biểu QH và cử tri biết chính kiến của các ĐB như thế nào khi tham gia biểu quyết.