Phát biểu khai mạc phiên họp 44, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không còn nhiều, trong khi đó, có rất nhiều công việc phải làm. Do vậy, các cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chỉ đạo thông suốt, hướng dẫn chính xác để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày 22.5 tới đây; Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chỉ đạo thông suốt, hướng dẫn chính xác để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tiếp cận thông tin; Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước.

 Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ Xem xét, thông qua Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội họp riêng cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV; Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và dự luật tiếp cận thông tin.

Clip Phiên họp thứ 44 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII:

Tin bài liên quan