Với 448 đại biểu tham gia, có 433 đại biểu tán thành Nội quy kỳ họp với nhiều nội dung được sửa đổi về thời gian khai mạc kỳ họp, trách nhiệm đại biểu Quốc hội, 10 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không tham gia biểu quyết.

Theo nội dung Nội quy kỳ họp Quốc hội được thông qua, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Kỳ họp giữa năm được ấn định ngày khai mạc vào ngày 20.5. Kỳ họp cuối năm khai mạc vào ngày 20.10. Trong trường hợp ngày 20.5 và ngày 20.10 trùng vào ngày thứ sáu của tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày khai mạc kỳ họp là ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức kỳ họp vào các thời điểm nêu trên thì ngày khai mạc kỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. 

Ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước quyết định chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội. Ngày khai mạc kỳ họp cuối nhiệm kỳ và kỳ họp bất thường của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. 

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời gian khai mạc kỳ họp nhận được nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu. Có ý kiến đề nghị không quy định cố định ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội; có thể quy định vào thứ hai của tuần giữa tháng 5 và tháng 10 để tránh việc có thể phải khai mạc kỳ họp vào ngày thứ 6 của tuần. Có ý kiến đề nghị không khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày thứ 6, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Điều này được Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, quy định cụ thể thời điểm khai mạc hai kỳ họp thường lệ hằng năm là nhằm góp phần tăng sự chủ động trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp cũng như tham gia kỳ họp của đại biểu Quốc hội. Đây cũng là thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội của các nhiệm kỳ Quốc hội từ khóa XI đến nay, đã được thực tế chứng minh là hợp lý. 

Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thời điểm khai mạc đối với hai kỳ họp thường lệ là vào ngày 20.5 và 20.10 hằng năm. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội đã bổ sung quy định để tránh khai mạc kỳ họp vào ngày thứ 6 của tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phan Trung Lý đọc báo cáo giải trình về Nội quy Kỳ họp Quốc hội