Đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay gần 49.880 hộ với số tiền là 24.227 tỉ đồng. Trong số này có trên 16.250 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 6.780 tỉ đồng, 26.080 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 13.930 tỉ đồng, 7.545 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 3.518 tỉ.

Hiện các ngân hàng đã giải ngân cho 49.874 hộ với số tiền là 18.157 tỉ đồng; trong đó có 16.252 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền là 5.031 tỉ đồng, 26.077 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 10.214 tỉ đồng, 7.545 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 2.913 tỉ đồng.

Tại Hà Nội, số cam kết cho vay của các ngân hàng là 9.200 tỉ đồng với 18.176 hộ; tại Thành phố Hồ Chí Minh số tiền cam kết cho vay là 6.749 tỉ đồng với 11.967 hộ. Phần lớn là các hộ vay tiền mua nhà ở xã hội, tiếp đến là mua nhà thương mại giá thấp (giá dưới 15 triệu đồng/m2 và diện tích nhỏ hơn 70 m2/căn hộ). Số hộ vay cải tạo, xây dựng nhà ở tại cả hai thành phố chỉ chiếm số ít trong tổng gói vay.

Đối với khách hàng là tổ chức, các ngân hàng cũng đã cam kết cho vay 60 dự án với số tiền là 7.774 tỉ đồng; trong số này, Hà Nội có 16 dự án với số tiền 3.723 tỉ đồng và Thành phố Hồ Chí Minh là tám dự án với số tiền là 1.193 tỉ đồng.

Hiện các ngân hàng đã giải ngân cho 59 dự án với dư nợ 4.246 tỉ đồng. Riêng Hà Nội đã giải ngân xong 15/16 dự án với dư nợ là 1.783 tỉ đồng; tám dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành giải ngân với dư nợ 877 tỉ đồng.