Mỗi tháng có thể bố trí nhiều ngày tiêm chủng nếu số các cháu tiêm nhiều. Mỗi buổi tiêm phải bố trí cán bộ y tế có trình độ chuyên môn khám sàng lọc trước tiêm để loại trừ những trường hợp chống chỉ định và thực hiện các bước đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho tiêm chủng, đặc biệt là dây truyền lạnh và các thiết bị cần thiết khác cho tiêm chủng.

Các tỉnh cũng thanh tra toàn diện về tiêm chủng, đình chỉ hoạt động và xử lý các đơn vị nếu có sai phạm. Khi xảy ra tai biến thì khẩn trương xử lý và tìm nguyên nhân, công bố công khai nguyên nhân gây tai biến; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với người vi phạm.