Với 446 đại biểu tham gia, có 399 đại biểu tán thành với Điều 37 thuộc Bộ luật Dân sự về chuyển đổi giới tính, 43 đại biểu không tán thành, 4 đại biểu không tham gia biểu quyết. Theo điều luật này, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý đọc báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến vấn đề này. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trong Bộ luật Dân sự việc Nhà nước công nhận quyền chuyển đổi giới tính. Một số ý kiến tán thành với Dự thảo theo hướng việc chuyển đổi giới tính sẽ được thực hiện theo quy định của luật. Có ý kiến đề nghị việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cung cấp thêm thông tin về thực tiễn và nhu cầu chuyển đổi giới tính để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. Pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc. 

Kết quả lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội cho thấy, có 282/366 số phiếu thu được tán thành với quy định về việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật và việc thay đổi hộ tịch, các quyền nhân thân khác sau khi cá nhân chuyển đổi giới tính.

Với tinh thần đó, trên cơ sở phương án dự thảo do Chính phủ trình và kết quả lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tách quy định về chuyển đổi giới tính thành một Điều và chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Sau khi thông qua một số điều của Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Quốc hội chính thức thông qua toàn văn Bộ luật, với số phiếu tán thành đạt 429/446 phiếu, 12 đại biểu không tán thành, 5 đại biểu không biểu quyết, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Bộ luật có hiệu lực thi hành từ 1.1.2017, bao gồm 27 chương, 689 điều.

Clip Quốc hội biểu quyết thông qua điều 37 về chuyển đổi giới tính, Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Quốc hội thông qua điều 37 về Quyền chuyển đổi giới tính

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi)