Những TS vi phạm các lỗi như nhìn bài bạn, trao đổi bài sẽ bị khiển trách, bài thi sẽ bị trừ 25% tổng số điểm môn thi. TS bị khiển trách lần 1, tiếp tục tái phạm sẽ bị cảnh cáo (điểm bị trừ tăng lên 50% của bài thi). 

Đình chỉ thi nếu TS đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi hoặc có hành vi gây gổ, đe dọa cán bộ coi thi, đe dọa TS cùng phòng thi... sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức...