Theo đó, yêu cầu các tỉnh, thành tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc; phấn đấu lao động, sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm; phát huy tính tự lực, tự cường vươn lên, vượt khó, thoát nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới”; luôn có ý thức đề cao cảnh giác chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tỉnh, thành chỉ đạo ngành VHTTDL phối hợp cùng các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT phục vụ đồng bào Khmer trong những ngày tết; tuyên truyền, giải thích cho đồng bào hiểu rõ và nhận thức đúng chủ trương của Nhà nước về việc cấm thả đèn trời (đèn gió) để đảm bảo an toàn PCCN, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn bài trừ các tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan...

Riêng BCĐTNB dự kiến tổ chức họp mặt vào ngày 4.4.2014 tại TP.Cần Thơ và tổ chức 5 đoàn đi thăm, chúc tết cán bộ, sư sãi, đồng bào Khmer ở 9 tỉnh, thành có đông đồng bào Khmer trong vùng. Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay diễn ra trong các ngày 14, 15, 16.4 (nhằm các ngày mùng 5, 6, 7.3 năm Giáp Ngọ).