Đại diện ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 24 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên và doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực tham dự.

Luật Phòng, chống thiên tai quy định cụ thể về các hoạt động phòng chống thiên tai; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo của 2 nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai và chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như, trách nhiệm của cơ quan truyền tin; tần suất thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; cấp độ… để có sự phối hợp đồng bộ trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai.

Đặc biệt, trong dự thảo nghị định thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai, tất cả các doanh nghiệp, cá nhân sẽ phải đóng quỹ hằng năm để hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong thiên tai, bão lũ, được khá nhiều đại biểu đồng tình, ủng hộ.