Trong mùa lũ (từ 1.9 đến 15.12) phải đảm bảo an toàn công trình; góp phần giảm lũ cho hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện. Trong mùa cạn (từ 16.12 – 31.8 năm sau) đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng tối thiểu ở hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện.

Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình vận hành công trình xả đã được ban hành, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.9.2014, bãi bỏ Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23.9.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak trong mùa lũ hàng năm.