Mỗi chiếc xe lăn trị giá 2 triệu đồng. Tổng kinh phí trao tặng xe lăn là 120 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của tổ chức Giving It Back To Kids.