Theo đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận, chỉ đạo cụ thể như sau: Tạm dừng thi công xây dựng tại công trường dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam cho đến khi có ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh giao Công ty TNHH New City Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở TNMT khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục còn lại của dự án (hồ sơ quy hoạch chi tiết, hồ sơ thiết kế cơ sở…).

Trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại việc triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam có đúng với Quyết định 1946 ngày 26.11.2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 hay không.

Như Lao Động đã có bài phản ánh, ngày 26.5.2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có quyết định 795 điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020. Theo quyết định này, tại danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, tỉnh Phú Yên có 2 dự án là Sân golf Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên và Sân golf Khu du lịch sinh thái Rừng dương Thành Lầu và khu ven đầm Ô Loan.
Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (trong đó có sân gofl) được tỉnh cấp cho chủ đầu tư vào năm 2008. Đến năm 2014, khi điều chỉnh dự án, hạng mục sân golf không được xem xét lại, mà tiến trình triển khai dự án lại "chạy" trước khi báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Điều này "trái khoáy" với quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 1946 của Thủ tướng Chính phủ: Dự án đầu tư xây dựng sân golf phải được lập, thẩm định, phê duyệt và phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để quản lý hoạt động sân golf về môi trường của từng sân golf và phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Ngày 28.4, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí phản hồi thông tin về dự án này. Theo đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhận khuyết điểm vì một số thiếu sót trong quá trình triển khai dự án. UBND tỉnh cũng chờ ý kiến của Thủ tướng về dự án này.